Uw tite
 
 

Bouwregels en het bestemmingsplan

Als je op een volkstuinvereniging in Rotterdam o.a. een huisje, schuurtje, luifel wilt bouwen heb je met het bestemmingsplan van de gemeente én onze bouwregels te maken. Er zal na toestemming van het bestuur een vergunning bij de gemeente aangevraagd moeten worden. 

Lees hier het bestemmingsplan en onze handleiding bouwregels. 

Bestemmingsplan

Algemene tekst bestemmingsplan Rotterdam voor volkstuinen11 september 2021 


1. De gronden, aangewezen voor “volkstuinen”, zijn bestemd voor: a. een complex volkstuinen met
bijbehorende voorzieningen, ontsluitingswegen en paden, parkeervoorzieningen,
groenvoorzieningen, waterpartijen, waterlopen en overige in het kader van de waterhuishouding
nodige voorzieningen zoals taluds, keerwanden, beschoeiingen, duikers en gemalen;
b. de bestemming(en) …, voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn
aangewezen.


2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende
bouwwerken worden gebouwd, zoals tuinhuisjes, met bijbehorende voorzieningen/bergingen,
kweekkassen, een verenigingsgebouw, sanitaire gebouwtjes, niet voor bewoning bestemde
gebouwtjes ten behoeve van onderhoud en beheer, speelvoorzieningen, zomede bouwwerken geen
gebouwen zijnde van waterbouwkundige aard, zoals een brug, een duiker, een steiger, een vlonder.


3. Van de oppervlakte van de in het eerste lid bedoelde gronden mag ten hoogste 15 % door
gebouwen worden ingenomen.

4. Voor de bouw van de in het tweede lid bedoelde bouwwerken geldt, dat: a. per volkstuinperceel
ten hoogste 20% mag worden bebouwd met dien verstande dat per volkstuinperceel: i. Er één
tuinhuisje met een grondoppervlakte van maximaal 25 m² mag worden gebouwd,
ii. Een tuinhuisje mag worden voorzien van één (vaste) luifel met een maximale diepte van 2,40
meter,
iii. Er één berging met een grondoppervlakte van maximaal 5 m² mag worden gebouwd,
iv. Ten hoogste één kweekkas met een grondoppervlakte van maximaal 20 m² mag worden gebouwd.
Met dien verstande dat indien er op een volkstuinperceel zowel een tuinhuisje als een kweekkas
aanwezig is, de oppervlakte van de kweekkas niet meer dan 12 m² mag bedragen.
b. De goothoogte van een verenigingsgebouw niet meer dan 4,5 meter mag bedragen;
c. De hoogte van de overige gebouwen niet meer dan 3,5 meter mag bedragen.
d. De afstand van een gebouw - met uitzondering van een berging of kweekkas – tot de
erfscheiding/perceelgrens c.q. de weg ten minste 2.5 m dient te bedragen;
e. De afstand tussen de gebouwen onderling - voor zover niet aaneen gebouwd en met uitzondering
van bergingen en kweekkassen - ten minste 5 m dient te bedragen.


5. Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemming(en) zoals bedoeld in het
eerste lid onder b, is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen
ter zake is bepaald.


Onder grondoppervlakte wordt in artikel 4 verstaan:
de grondoppervlakte van een gebouw of ander bouwwerk gemeten tussen de verticale projecties
van de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de gemeenschappelijke scheidingsmuren en 1
meter boven peil; dak overstekken, luifels, niet aaneengesloten balkons en dergelijke worden hierbij
niet meegeteld, mits zij niet verder uitsteken dan 0,5 m.L


Handleiding bouwregels


 
 
 
 
E-mailen
Info